24/05/2017 - Vakantieopvang in handen van lokale overheden, met de nodige steun van de Vlaamse overheid

Vakantieopvang vinden is voor ouders een grote bron van stress. Vooral tijdens de zomervakantie moet men op zoek naar bijkomende opvang. Meer dan de helft van de ouders moet dat een half jaar op voorhand al plannen. Ouders met kinderen die nog maar net naar de kleuterklas of de lagere school gaan of ouders met kinderen met een handicap ervaren de meeste moeilijkheden om een gepaste opvang te vinden. Ook ouders die deeltijds werken, vinden moeilijk opvang aangepast aan hun werksituatie.

Uit een enquête van de Gezinsbond blijkt dat door een gebrek aan vakantieopvang sommige ouders die zelf organiseren. Ook bedrijven zoeken oplossingen door in vakantieperiodes zelf professionele opvang te organiseren of hun personeel voltijds betalen, maar het gedurende één dag op de vijf vrij te stellen om in te staan voor de opvang van een groep kinderen van de collega’s.

Freya Saeys ondervroeg hierover minister Vandeurzen, die de regie voor de buitenschoolse opvang bij de lokale overheden legt. Hij wil dat buitenschoolse kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsbesteding, jeugdbewegingen, sport hun krachten bundelen en het aanbod op elkaar afstemmen om zo tegemoet te komen aan de noden van ouders en kinderen.

Freya Saeys: “Het is logisch dat lokale besturen de regierol in handen krijgen. Zij kennen de lokale situatie en de behoeften inzake vakantieopvang. Op heel veel plaatsen is er vandaag reeds een goede samenwerking. Gemeenten moeten dus niet van een nul beginnen, maar het opstellen van krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen belooft een moeilijke klus te worden want de verschillende actoren worden allemaal verschillend gesubsidieerd. Jeugdbewegingen zullen wellicht geen subsidies vragen voor het in dienst nemen van professionals. Scholen die vandaag buitenschoolse opvang aanbieden doen dat veelal zonder subsidies terwijl Initiatieven Buitenschoolse Opvang volledig gesubsidieerd worden. De vraag is of zij binnen het vernieuwde kader bereid zijn dit verder zonder subsidies te blijven doen. We staan voor dus voor een grote uitdaging. Tenslotte is er ook de eigenheid van het jeugdwerk. Jeugdbewegingen, speelpleinwerking,…. doen niet aan kinderopvang. Zij bieden kinderen en jongeren een leuke tijd aan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we hen gaan verplichten hun activiteiten te organiseren in functie van opvangnoden van ouders.”

De hoorzitting over de conceptnota “Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen” leerde ook dat heel veel vragen rijzen over de ondersteuning bij het opvangen van kinderen met een handicap of gedragsmoeilijkheden en bij de gelijke toegang van kinderen in kansarmoede. De uitdagingen liggen daar niet alleen op vlak van betaalbaarheid, maar ook op vlak van de nodige kennis

Freya Saeys: “Ik dring er bij de minister op aan dat voor specifieke doelgroepen Vlaanderen ook na inwerkingtreding van het decreet zijn verantwoordelijkheid opneemt. Met het delen van  goede voorbeelden vanuit gespecialiseerde organisaties kunnen heel wat belemmeringen worden weggewerkt.”

Bekijk hier het verslag in de commissie welzijn van 23-05-2017:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1139128/verslag/1139680