29/06/2016 - Huisartsen maken binnenkort kennis met de BOV-coach

Huisartsen kunnen binnenkort werk maken om mensen tot meer beweging aan te zetten via een ‘beweging op verwijzing’-coach (BOV-coach). Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys vroeg via een parlementaire vraag minister Vandeurzen hoe de werking tussen huisartsen en de BOV-coach in praktijk moet gebeuren.

De Vlaamse Regering nam in december een besluit tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) voor de implementatie van de methodiek ‘bewegen op verwijzing’. Huisartsen kunnen hun patiënten die voldoen aan de voorwaarden beweging voorschrijven. De patiënt dient dan contact op te nemen met de ‘beweging op verwijzing’-coach (BOV-coach), die op zijn beurt informatie zal uitwisselen met de huisarts. De coach moet de deelnemer verder helpen, motiveren om te bewegen en in een afrondingsgesprek de nodige motivatie verstrekken om de nieuwe levenswijze aan te houden op lange termijn.

Per zorgregio van een kleinstedelijk gebied wordt maximaal één initiatief voorzien, dus maximaal 61 initiatieven in Vlaanderen. De toegekende subsidie moet worden geïnvesteerd in de lokale implementatie van het BOV-initiatief door de logo’s. Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) vroeg via een parlementaire vraag aan minister van Welzijn, Vandeurzen, naar de precieze uitrol en werking van het BOV-initiatief.

Freya Saeys: “Op dit moment is enkel het ‘Bewegen op verwijzing (BOV)-initiatief in Leuven gecontinueerd en werden er nog geen nieuwe initiatieven opgestart. Dit wordt voorzien in het najaar. De huisartsen zullen in kennis gesteld worden van het initiatief langs verschillende kanalen. Eerst en vooral is de aanwezigheid van de huisartsenkringen, werkzaam in alle betrokken gemeenten van het kleinstedelijk gebied. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de trekker van het BOV-netwerk om de huisartsenkring mee op de kar te krijgen. Ten tweede zal Domus Medica als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid, instaan voor de kennisdeling via nieuwsbrieven en vergaderingen. Tot slot zal BOV via de media bekend gemaakt worden naar het ruime publiek, en dus ook de huisarts.”

Het VIGEZ staat in voor de monitoring en evaluatie van het BOV project op basis van geanonimiseerde gegevens uit de registratie. Deze evaluatie dient volgens Saeys de voortgang van het project goed te bewaken zodat eventuele bijsturing altijd mogelijk is.

Blijf steeds op de hoogte van mijn verwezenlijkingen!
Enkele keren per jaar een update in je inbox