20/04/2016 - Private initiatiefnemers ouderenzorg krijgen erkenning

Begin april besliste de Vlaamse Regering op de ministerraad principieel over een nieuw financieringssysteem dat private initiatiefnemers eindelijk zal erkennen als een volwaardige actor in de ouderenzorg. Freya Saeys, zetelend in de commissie welzijn voor Open Vld, reageert positief op deze beslissing. 

Op 19 juni 2013 keurde keurden meerderheid en oppositie op initiatief van Vera Van der Borght (Open Vld) een resolutie goed die de herziening van de infrastructuursubsidies in de ouderenzorg vroeg. Uit een studie van het HIVA was immers gebleken dat bouwen met infrastructuursubsidies tot 30% duurder was dan bouwen zonder VIPA-subsidies.  Bij de start van deze regering bleek Europa de bestaande aanrekeningsregels van de alternatieve financiering niet meer te aanvaarden. Een hervorming van het systeem drong zich op.

Freya: “Vandaag, drie jaar later, besliste de Vlaamse regering principieel over een nieuw financieringssysteem waarbij tegemoet gekomen wordt aan onze vraag naar een ‘level playing field’. Uitbaters van woonzorgcentra zullen na realisatie van hun infrastructuur een aanvraag kunnen indienen tot het verkrijgen van een jaarlijks forfait per woongelegenheid dat wordt geïntegreerd in de exploitatiefinanciering. De bestaande discriminatie op basis van organisatievorm wordt opgeheven. Immers, zowel de openbare, private als commerciële erkende  woonzorgcentra komen in aanmerking voor het forfait. Het forfait wordt uitbetaald vanaf de ingebruikname zolang de woongelegenheid effectief bewoond is. Deze nieuwe subsidievorm moet de betaalbaarheid van woonzorgcentra voor ouderen verbeteren. Finaal is dat voor liberalen de enige rechtvaardiging voor het toekennen van infrastructuursubsidiëring.“

De resolutie van 19 juni 2013 van het Vlaams Parlement over de infrastructuursubsidiëring van woonzorgvoorzieningen noopt tot eenherziening van de investeringsbetoelaging binnen de ouderensector. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota ‘Financieringsmodel infrastructuur ouderenzorg’. Er wordt geopteerd om via een besluit van de Vlaamse Regering een forfaitair systeem te ontwikkelen, binnen de beschikbare budgettaire marges. Dit systeem zal geleidelijk aan uitgebreid worden naar alle woonzorgcentra en alle centra voor kortverblijf. Het financieringsmodel komt er op neer dat in de exploitatiefinanciering een forfait wordt toegevoegd voor het gebruik van de infrastructuur.

(http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=&publication_date=3_months&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&competence=33&delivery_channel=&delivery_channel_1=).